ศ.นพ.เดชา ลลิตอนันต์พงศ์

จิตแพทย์ผู้ใหญ่

ประวัติการศึกษา

 • 2546 วุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
 • 2544 ใบรับรองการสำเร็จหลักสูตรการฟื้นฟูผู้ป่วยทางด้านจิตใจและสังคมบําบัด สำหรับ Stimulant Abuse Disorders สถาบัน Matrix Institute ประเทศเทศสหรัฐอเมริกา
 • 2538 วุฒิบัตรสาขาจิตเวชศาสตร์
 • 2536 หลักสูตรวิทยาศาสตรการแพทย์ สาขาจิตเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2535 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การบำบัดรักษาพิเศษ

 • ปัญหานอนไม่หลับ
 • การติดสารเสพติด
 • ภาวะติดแอลกอฮอลล์และโรคพิษสุรา
 • ความผิดปกติทางอารมณ์
 • การปรับยาในผู้ป่วยจิตเภท
 • การรักษาด้วยวิธีจิตบำบัด กลุ่มบำบัด คู่สมรสบำบัด และครอบครัวบำบัด

งานวิจัย, งานตีพิมพ์

 • เดชา ลลิตอนันต์พงศ์ บรรณาธิการ “จิตเวชศาสตร์คลินิก”โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย,กรุงเทพฯ 2566, 434 หน้า (กำลังตีพิมพ์)
 • เดชา ลลิตอนันต์พงศ์ , ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ของ ผู้ใช้บริการชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ภายหลังการเกิดระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ,หลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แขนงวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2563
 • เดชา ลลิตอนันต์พงศ์ “ภาวะฉุกเฉินทางจิตเวชศาสตร์” โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย,กรุงเทพฯ 2561, 498 หน้า
 • เดชา ลลิตอนันต์พงศ์ “ห้องนี้มีคำตอบ ถามตอบคำถามสุขภาพจิตกับจิตแพทย์” เครือข่ายาย สุขภาพเพื่อประชาชน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, โรงพิมพ์ ดับเบิ้ลยูเค, กรุงเทพฯ 2550 , 168 หน้า

วัน

เวลา

เสาร์

09.00 - 11.00