อดิศร ทองรักษ์

จิตวิทยาคลินิก

ประวัติการศึกษา

 • 2550 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตต สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2546 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยา (จิตวิทยาคลินิก) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การบำบัดรักษาพิเศษ

 • โรคซึมเศร้า
 • โรควิตกกังวล
 • โรคย้ำคิดย้ำทำ
 • ภาวะการปรับตัวผิดปกติ
 • การจัดการอารมณ์และความเครียด
 • การฝึกทักษะทางสังคม
 • ทักษะการปรับพฤติกรรมเด็กและวัยรุ่น
 • สุขภาพจิตในโรงเรียน

การตรวจประเมินพิเศษ

 • การทดสอบความสามารถทางเชาวน์ปัญญา
 • การทดสอบบุคลิกภาพ
 • การประเมินด้านการเรียน
 • การประเมินพัฒนาการ

วัน

เวลา

พฤหัสบดี

18.00 – 20.00

ศุกร์

18.00 – 20.00

อาทิตย์

08.00 – 12.00

อดิศร ทองรักษ์