บริการของเรา

บริการผู้ป่วยนอก

คลินิกทั่วไป

โรงพยาบาลแบงค็อก เมนทัล เฮลท์ มุ่งเน้นการออกแบบการรักษาให้เหมาะสมเฉพาะบุคคล ให้การบำบัดรักษาอาการและป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำโดยการรักษาแบบองค์รวม โดยมีทีมสหสาขาวิชาชีพ ได้แก่ จิตแพทย์ นักจิตวิทยา พยาบาล เภสัชกร นักกิจกรรมบำบัด ให้บริการที่ครอบคลุมทุกด้านแก่ผู้รับบริการ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพจิตของให้แข็งแรงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

คลินิกเฉพาะทาง

โรงพยาบาลแบงค็อก เมนทัล เฮลท์ มีคลีนิกเฉพาะทางเพื่อให้การดูแลปัญหาสุขภาพจิตเกี่ยวกับโรคและภาวะที่หลากหลาย โดยจิตแพทย์และบุคลากรเฉพาะทางด้านสุขภาพจิตที่มากประสบการณ์ ซึ่งมีเป้าหมายในการให้การบริการด้วยเทคนิคและวิธีการที่เหมาะสม ทันสมัย และครบวงจร เพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้รับบริการ

ศูนย์โรคการเรียนรู้บกพร่อง

ศูนย์โรคการเรียนรู้บกพร่อง มุ่งเน้นการรักษาและเสริมสร้างพัฒนาทางการเรียนรู้แก่เด็กและวัยรุ่นที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เช่น การมีปัญหาในการอ่าน การสะกดคำ หรือแม้แต่การเลี่ยงที่จะไม่ไปโรงเรียน การรักษาจะเริ่มต้นจากการประเมินของจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นที่มีประสบการณ์ การทำแบบทดสอบทางจิตวิทยาเพื่อประเมินความต้องการของเด็กแต่ละคน รวมถึงการแนะนำแนวทางการช่วยเหลือด้านการศึกษาจากครูการศึกษาพิเศษ

และยังให้ความสำคัญในการให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองเพื่อให้มีส่วนร่วมในแผนการรักษา โดยมีเป้าหมายสำคัญในการส่งเสริมให้เด็กตระหนักถึงความสามารถและศักยภาพของตัวเอง สามารถเอาชนะข้อจำกัดต่าง ๆ ในการเรียนรู้ และช่วยให้เด็กเติบโตในทุกด้านของชีวิตได้
See More...