แนวทางรับการรักษา

คำแนะนำเมื่อมาถึงโรงพยาบาล

การนัดหมาย

verify

สำหรับผู้ป่วยใหม่ กรุณาทำการนัดหมายล่วงหน้าที่ 025891889 หรือติดต่อที่ [email protected]

verify

เพื่อให้การลงทะเบียนของผู้ป่วยใหม่เป็นไปอย่างรวดเร็ว กรุณากรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนล่วงหน้าสำหรับผู้ป่วยใหม่และนำแบบฟอร์มที่กรอกเรียบร้อยแล้ว พร้อมเอกสารแสดงตัวตนมายังโรงพยาบาลในวันแรกของการเข้ารับการตรวจรักษา

การเตรียมตัวก่อนมาโรงพยาบาล

เอกสารเพื่อทำการลงทะเบียน

กรุณานำเอกสารต่อไปนี้มายื่นให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียนในวันที่เข้ารับการตรวจรักษา

verify

ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี

  • บัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง
  • สูติบัตร (ในกรณีที่อายุน้อยกว่า 7 ปี)
  • ผู้ปกครองหรือผู้รับรอง และเอกสารยืนยันตัวตนของผู้ปกครองหรือผู้รับรอง
verify

ผู้ใหญ่ที่มีอายุเกิน 20 ปี

  • บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ หรือ ใบขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง

ขั้นตอนการรับบริการ

What to Expect Once You Arrive at
Bangkok Mental Health Hospital?

เมื่อเดินทางมาถึงโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่จะสอบถามข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประเมินอาการ และให้คำแนะนำที่เหมาะสมเกี่ยวกับขั้นตอนการรักษาพยาบาล จากนั้นพยาบาลจะทำการวัดสัญญาณชีพ สอบถามเกี่ยวกับโรคประจำตัว ประเมินและดูแลความต้องการด้านการพยาบาล เช่น การให้ยารักษาโรค มีการสอบถามข้อมูลการใช้ยาปัจจุบันโดยเภสัชกรก่อนเข้าพบแพทย์หรือนักจิตวิทยา

ครอบครัวหรือเพื่อนสามารถอยู่ร่วมระหว่างกระบวนการประเมินได้หรือไม่ ?

สมาชิกครอบครัวหรือเพื่อนที่ได้รับอนุญาตจากผู้ป่วย (ยกเว้นเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี) สามารถอยู่กับผู้ป่วยได้ระหว่างการตรวจรักษา ทั้งนี้ ครอบครัวและเพื่อนอาจจะถูกขอให้ออกจากห้องในบางขั้นตอนของกระบวนการประเมิน เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถให้ข้อมูลแก่ทีมการรักษาได้อย่างเป็นส่วนตัว

โดยทั่วไปการประเมินร่วมกับครอบครัวไม่ได้อยู่ในกระบวนการรักษาตั้งแต่ครั้งแรก แต่อาจจะมีการประชุมเกิดขึ้นหลังจากที่ผู้ป่วยได้รับการรักษาในโรงพยาบาลแล้ว

สำหรับสมาชิกครอบครัวหรือเพื่อนที่มีข้อมูลสำคัญที่เจ้าหน้าที่ควรทราบในระหว่างการประเมินครั้งแรก ควรรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อนเพื่อประโยชน์ในการรักษา