จิตเภท

Share

โรคจิตเภท

เป็นโรคที่มีอาการผิดปกติทางจิตที่รุนแรงและเรื้อรัง มีผลให้ความคิด การรับรู้และพฤติกรรมผิดแปลกไป มักมีอาการประสาทหลอน หูแว่ว หลงผิด และมีความผิดปกติของกระบวนการวิธีคิด ทำให้ความสามารถในการใช้ชีวิตประจำวันและการทำสิ่งต่างๆผิดปกติไป

อาการ

อาการของโรคจิตเภทจะแตกต่างกันไปในแต่ละคน อาการมีได้หลากหลายรูปแบบและหลายระดับ

อาการที่พบได้บ่อย

อาการประสาทหลอน หูแว่ว เห็นภาพหลอน ได้กลิ่น/รับรสที่ไม่มีอยู่จริง

หลงผิด เชื่อในสิ่งที่ไม่มีอยู่จริง

มีกระบวนการคิดที่ผิดปกติ

มีพฤติกรรมแปลก หรือมีลักษณะการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ

พูดจาสับสนวกวนอันเป็นผลมาจากอาการประสาทหลอน/ หลงผิด

ความสนใจหรือความกระตือรือร้นในการใช้ชีวิตลดลง

เสียความสามารถในการดูแลสุขลักษณะของตัวเอง

หลีกเลี่ยงการเข้าสังคม

มีปัญหาด้านความสามารถทางการคิด – การรับรู้ – การเข้าใจสิ่งต่างๆ

ความสามารถในการประมวลผลและการตัดสินใจลดลง

สมาธิและความจำแย่ลง

เมื่อไหร่ควรพบแพทย์

ควรพบแพทยเมื่อมีอาการเข้าข่ายโรคจิตเภทเพื่อรับการรักษาอย่างเหมาะสม เนื่องจากโดยตัวโรค จะทำให้ผู้ป่วยสูญเสียความสามารถในการรู้สึกตัวได้ว่ามีความผิดปกติ ครอบครัวและผู้ใกล้ชิดจึงมีส่วนสำคัญอย่างมากในการทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษา

ภาวะฉุกเฉิน

เมื่อมีความคิดทำร้ายตัวเองหรือความคิดฆ่าตัวตาย ควรได้รับการดูแลอย่างเร่งด่วน

การวินิจฉัย

เนื่องจากโรคทางกาย/ โรคทางระบบประสาท หรือการใช้ยา/สารบางชนิดอาจเป็นสาเหตุของอาการคล้ายโรคจิตเภทได้ จึงจำเป็นต้องได้รับการซักประวัติ ตรวจร่างกาย และตรวจทางห้องปฏิบัติการตามความเหมาะสมเพื่อวินิจฉัยแยกโรคก่อนเสมอ นอกจากนี้อาจมีการประเมินด้วยแบบทดสอบที่จำเพาะเพื่อยืนยันการวินิจฉัยและวางแผนการรักษาที่เหมาะสม

การรักษา

โรคจิตเภทจำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเพื่อบรรเทาอาการและลดความรุนแรงของโรค การรักษาที่ใช้มีทั้งการใช้ยา การทำจิตบำบัด พฤติกรรมบำบัดและการบำบัดร่วมทั้งครอบครัว เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติที่สุด บางกรณีอาจมีการรักษาด้วยไฟฟ้า หรือจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลตามอาการและข้อบ่งชี้