แนวทางรับการรักษา

คำแนะนำสำหรับญาติ

ข้อปฏิบัติการเยี่ยมผู้ป่วย

  • โรงพยาบาลอนุญาตให้เข้าเยี่ยมผู้ป่วยตั้งแต่เวลา 17.00-20.00 น. (หากมีความจำเป็นต้องเยี่ยมผู้ป่วยนอกเวลาปกติ โปรดแจ้งพยาบาลประจำหอผู้ป่วยในให้ทราบล่วงหน้า)
  • โปรดติดต่อแผนกบริการลูกค้า ชั้น 1 ก่อนการเข้าเยี่ยมทุกครั้ง
  • สัมภาระและสิ่งของที่นำมาฝากผู้ป่วย จะต้องได้รับการตรวจสอบและได้รับอนุญาตจากพยาบาลก่อนเข้าเยี่ยมทุกครั้ง
  • ห้ามนำของมีคมหรือสิ่งของที่สามารถใช้เป็นอาวุธเข้าในหอผู้ป่วยหรือมอบให้กับผู้ป่วย เช่น กรรไกร, มีด, แก้วน้ำ, กระจก, เข็มกลัด เป็นต้น
  • ห้ามนำบุหรี่, สารเสพติด และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาภายในโรงพยาบาล
  • ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิด เข้ามาในโรงพยาบาล
  • ห้ามนำอาหารหรือผลไม้ที่มีกลิ่นแรง เช่น ทุเรียน เข้ามาในโรงพยาบาล
  • ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 16 ปีเข้าเยี่ยมผู้ป่วยโดยลำพัง เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากจิตแพทย์เจ้าของไข้
  • การเปลี่ยนแปลงข้อปฏิบัติการเยี่ยมผู้ป่วยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของโรงพยาบาล