นพ.ภูมิปภพ สุนศุข

จิตเวชผู้ใหญ่

ประวัติการศึกษา

 • 2562 วุฒิบัตรจิตเวชศาสตร์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 2557 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การบำบัดรักษาพิเศษ

 • โรควิตกกังวล
 • การใช้สารเสพติดและความผิดปกติที่เกี่ยวข้อง (แอลกอฮอล์,โอปิออยด์, สารกระตุ้น, กัญชา, เอ็กซ์ตาซี, เคตามีน, บุหรี่, กระท่อม)
 • สารเสพติดชนิดใหม่ (NPS)
 • ภาวะสมองเสื่อมที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเสพติด
 • โรคซึมเศร้า
 • โรคแพนิค
 • โรคเครียด,ภาวะการปรับตัวผิดปกติ
 • โรคย้ำคิดย้ำทำ
 • โรคจิตเภท
 • โรคนอนไม่หลับ
 • โรคอารมณ์สองขั้ว (ไบโพลาร์)
 • ปัญหาสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ

งานวิจัย/งานตีพิมพ์

 • Sunsuk B, Jaisin K. Psychometric Properties of Visual Object and Space Perception (VOSP) in Healthy, Older, Thai Adults: A Pilot Study. The Journal of Prapokklao Hospital Clinical Medical Education Center. 2021 May 6;38(2):105-14.
 • ลักขณาภิชนชัช ล., สุนศุข ภ. , นิลบรรพ์ ด. , นิเลาะ ม. , แสงเดือนฉาย ส. และ สำราญทรัพย์ ป. 2023. ผลกระทบของการใช้ยาและสารเสพติดต่อความรุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี . วารสารโรงพยาบาลนครพนม. 10, 2 (ต.ค. 2023), e266537.
 • การประเมินและดูแลภาวะแทรกซ้อนจากยาที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทในผู้ป่วยสารเสพติด (Assessments and Managements for Adverse Events due to Psychotropic Medications)
  ผู้วิจัย : นพ.ภูมิปภพ สุนศุข พบ. ว.ว.จิตเวชศาสตร์ (http://www.pmnidat.go.th/thai/index.php?option=com_content&task=view&id=3839&Itemid=53)

วัน

เวลา

วันเสาร์

13.00 – 20.00

sample doctor picture