พญ.ชนิกานต์ อนุวัตรเกษม

จิตแพทย์ผู้ใหญ่

ประวัติการศึกษา

  • 2562 วุฒิบัตรจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • 2558 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

การบำบัดรักษาพิเศษ

  • โรควิตกกังวล
  • โรคซึมเศร้า
  • โรคแพนิก
  • โรคเครียด
  • โรคย้ำคิดย้ำทำ 
  • โรคจิตเภท

วัน

เวลา

เสาร์

09:00 – 17:00