พญ.วรรณพักตร์  วิวัฒนวงศา

จิตเวชเด็กและวัยรุ่น

ประวัติการศึกษา

  • 2551 วุฒิบัตรจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • 2543 แพทยศาสตรบัณทิต คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การบำบัดรักษาพิเศษ

  • โรคสมาธิสั้น
  • ปัญหาพัฒนาการล่าช้าในเด็ก
  • ความบกพร่องทางพฤติกรรมและอารมณ์
  • ความบกพร่องทางสติปัญญา
  • ปัญหาครอบครัว

วัน

เวลา

วันศุกร์

17:00 – 20:00

วันอาทิตย์

09:00 – 16:00

พญ.วรรณพักตร์ วิวัฒนวงศา