ดวงเดือน สายน้ำปราณ

จิตวิทยาคลินิก

ประวัติการศึกษา

 • 2546 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (จิตวิทยาคลินิก) สาขาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
 • 2541 ศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

การบำบัดรักษาพิเศษ

 • เด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
 • ปัญหาด้านพฤติกรรม
 • การอบรมเลี้ยงดูลูกของพ่อ แม่
 • เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
 • จิตบำบัด
 • การปรับพฤติกรรม
 • ภาวะพัฒนาการช้าในเด็ก

การตรวจประเมินพิเศษ

 • การทดสอบเชาวน์ปัญญา 
 • การทดสอบบุคลิกภาพ 
 • การทดสอบพยาธิสภาพทางสมองและการประเมินพัฒนาการ

วัน

เวลา

อาทิตย์

13.00 - 20.00

ดวงเดือน สายน้ำปราณ