นพ.กฤตธี ภูมาศวิน

จิตเวชผู้ใหญ่

ประวัติการศึกษา

  • 2559 หลักสูตรสรีรวิทยาการบิน (AVIATION PHYSIOLOGY) สำหรับนักบิน กองทัพอากาศ
  • 2558 วุฒิบัตรจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • 2557 การสังเกตการณ์ทางคลินิก Obsessive-Compulsive Disorder (OCD) และจิตเวชผู้ใหญ่ สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ Kyoto Prefectural University of Medicine เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น
  • 2555 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสต์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การบำบัดรักษาพิเศษ

  • การรักษาจิตเวชผู้ใหญ่
  • จิตเวชศาสตร์การบิน
  • การรักษาผู้ป่วยโรคติดสารเสพติด

วัน

เวลา

วันพุธ

14.00 - 20.00