นพ. พลภัทร์ โล่เสถียรกิจ

จิตเวชผู้ใหญ่

ประวัติการศึกษา

 • 2557 อบรมระยะสั้น เรื่อง Community Mental Health and Brain and Mind Research ประเทศออสเตรเลีย
 • 2551 อบรมระยะสั้น เรื่อง การบำบัดความคิดและพฤติกรรม ประเทศออสเตรเลีย
 • 2546 อบรมระยะสั้น เรื่อง การบำบัดยาเสพติด ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • 2544 วุฒิบัตรจิตเวชศาสตร์ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต
 • 2541 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานวิจัย/งานตีพิมพ์

 • 2555 การรักษาโรคย้ำคิดย้ำทำด้วยยาร่วมกับการฝึกสติ. วารสารสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
 • 2553 การบำบัดรักษาโรคซึมเศร้าเรื้อรังด้วยการเจริญสติ: รายงานผู้ป่วย 2 ราย. วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย
 • 2551 ทบทวนวรรณกรรม: จิตบำบัดแนวพุทธ. วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย 
 • 2551สกัดองค์ความรู้จากการอบรมจิตบำบัดแนวพุทธ. วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
 • 2549 การฝึกสติร่วมกับการรักษาโรคซึมเศร้าและโรควิตกกังวล. วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย
 • 2549 ผลของการฝึกสติต่อความเครียด ความสุขและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน. วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย 

การบำบัดรักษาพิเศษ

 • จิตบำบัดด้วยสติและจิตบำบัดแบบพุทธ
 • โรคซึมเศร้าและโรคไบโพลาร์
 • โรควิตกกังวลทั่วไป
 • โรคตื่นตระหนก
 • โรคย้ำคิดย้ำทำ
 • ปัญหาความเครียดและการปรับตัว

วัน

เวลา

วันเสาร์

16.00 – 20.00