พญ.รุ่งนภา ฐาปนวรกุล

จิตเวชผู้ใหญ่

ประวัติการศึกษา

  • 2552 วุฒิบัตรจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • 2546 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การบำบัดรักษาพิเศษ

  • โรควิตกกังวล
  • โรคซึมเศร้า
  • โรคแพนิก
  • โรคเครียด
  • โรคย้ำคิดย้ำทำ 
  • โรคจิตเภท
  • โรคอารมณ์สองขั้ว

วัน

เวลา

อาทิตย์

08.00 - 12.00 น.

พญ.รุ่งนภา ฐาปนวรกุล