พญ. สุธิกานต์ อรุณรัศมีโสภา

จิตเวชผู้ใหญ่

ประวัติการศึกษา

 • 2565 วุฒิบัตรจิตเวชศาสตร์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 2561 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (เกียรตินิยมอันดับ 2)

การบำบัดรักษาพิเศษ

 • โรควิตกกังวล 
 • โรคซึมเศร้า 
 • โรคแพนิค
 • โรคเครียด 
 • โรคย้ำคิดย้ำทำ 
 • โรคจิตเภท 
 • โรคนอนไม่หลับ 
 • ความผิดปกติทางอารมณ์

งานวิจัย/งานตีพิมพ์

 • Arunrasameesopa S, Wongpakaran N, Wongpakaran T. Influence of Attachment Anxiety on the Relationship between Loneliness and Depression among Long-Term Care Residents. Healthcare. 2021; 9(12):1675. https://doi.org/10.3390/healthcare9121675
 • poster presentation “attachment, loneliness, and depression among residents in long- term 
 • บทความเกี่ยวกับ Attachment ใน long-term care ใน IPA Bulletin ฉบับเดือนกันยายน 2021

วัน

เวลา

จันทร์

16.00 – 20.00

พญ. สุธิกานต์ อรุณรัศมีโสภา