อารยา เวโรจน์พร 

จิตวิทยาคลินิก

ประวัติการศึกษา

 • 2565 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการวิเคราะห์พฤติกรรมเชิงประยุกต์ St. Cloud State University, สหรัฐอเมริกา
 • 2558 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2)

การบำบัดรักษาพิเศษ

 • การปรับพฤติกรรม
 • การกระตุ้นพัฒนาการ
 • โรคสมาธิสั้น
 • ภาวะบกพร่องทางสติปัญญา
 • ปัญหาสัมพันธภาพในครอบครัว
 • การฝึกทักษะทางสังคม
 • ทักษะการสื่อสารและเลี้ยงดูเด็กและวัยรุ่น
 • ทักษะการแก้ไขปัญหา

การตรวจประเมินพิเศษ

 • แบบทดสอบวัดเชาว์ปัญญา
 • แบบทดสอบพัฒนาการ
 • แบบทดสอบทางการสื่อสาร

วัน

เวลา

พุธ

10.00 - 20.00

ศุกร์

10.00 - 20.00