พญ.อริศรา ชีวะพฤกษ์

จิตเวชเด็กและวัยรุ่น

ประวัติการศึกษา

  • 2564  วุฒิบัตรสาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • 2558  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสต์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การบำบัดรักษาพิเศษ

  • โรคสมาธิสั้นในเด็กและวัยรุ่น
  • โรคจิตเวชในเด็กและวัยรุ่น
  • ภาวะซึมเศร้าในมารดาระหว่างตั้งครรภ์และหลังตั้งครรภ์

วัน

เวลา

เสาร์

09.00 - 17:00

พญ.อริศรา ชีวะพฤกษ์