พญ. อริยาภรณ์ ตั้งชีวินศิริกูล

จิตเวชผู้ใหญ่

ประวัติการศึกษา

 • 2566 วุฒิบัตร ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2562 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เกียรตินิยมอันดับ 2)

การบำบัดรักษาพิเศษ

 • โรควิตกกังวล
 • โรคซึมเศร้า
 • โรคแพนิก
 • โรคเครียด
 • โรคย้ำคิดย้ำทำ
 • โรคอารมณ์สองขั้ว
 • โรคจิตเภท
 • อาการผิดปกติทางจิต
 • ภาวะปริชานบกพร่อง

วัน

เวลา

อังคาร

08:00 - 20:00

พุธ

08:00 - 12:00

พฤหัสบดี

08:00 - 16:00

ศุกร์

08:00 - 20:00

เสาร์

08:00 - 17:00

พญ. อริยาภรณ์ ตั้งชีวินศิริกูล