รศ.นพ.ศิริไชย หงษ์สงวนศรี

จิตเวชเด็กและวัยรุ่น

ประวัติการศึกษา

 • 2541 วุฒิบัตรสาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 2538 วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 2532 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

การบำบัดรักษาพิเศษ

 • โรคสมาธิสั้น
 • ปัญหาพัฒนาการล่าช้าในเด็ก
 • ความบกพร่องทางพฤติกรรมและอารมณ์
 • ความบกพร่องทางสติปัญญา
 • ปัญหาครอบครัว

งานวิจัย/งานตีพิมพ์

 • Kiatrungrit K, Hongsanguansri S. Cross-sectional study of use of electronic media by secondary school students in Bangkok, Thailand. Shanghai Arch Psychiatry 2014;26(4):216-26. 
 • Sawasdisutha P, Hongsanguansri S. Coping Mechanisms among High School Students in Bangkok. J Psychiatr Assoc Thailand 2016;61(1):41-52. 
 • Charatcharungkiat N, Hongsanguansri S, Alfonso CA, Olarte SW. Psychotherapy Practice Among Child And Adolescent Psychiatrists In Thailand. ASEAN J Psychiatry 2016;17(2):227-38. 
 • Charoenwongsak W, Kinorn P, Hongsanguansri S. Parenting Styles in Children and Adolescents With Substance Use Disorders: A Study from The Princess Mother National Institute On Drug Abuse Treatment, Thailand. ASEAN J Psychiatry 2017;18(2):162-73. 
 • Kaewpradub N, Kiatrungrit K, Hongsanguansri S, Pavasuthipaisit C. Association Among Internet Usage, Body Image and Eating Behaviors of Secondary School Students. Shanghai Arch Psychiatry 2017;29(4):208-217. 
 • Kiatrungrit K, Putthisri S, Hongsanguansri S, Wisajan P, Jullagate S. Validity and Reliability of Adult ADHD Self-Report Scale Thai Version (ASRS-V1.1 TH). Shanghai Arch Psychiatry 2017;29(4):218-227. 
 • Hongsanguansri S, Charatcharungkiat N, Alfonso CA, Olarte SW. Psychotherapy Training Experiences among Four Child and Adolescent Psychiatry Residency Training Centers in Thailand. J Med Assoc Thai 2018;101:261-8. 
 • Kaewnin J, Vallibhakara O, Arj-Ong Vallibhakara S, Wattanakrai P, Butsripoom B, Somsook E, Hongsanguansri S, Sophonsritsuk A. Prevalence of Polycystic Ovary Syndrome in Thai University Adolescents. Gynecol Endocrinol 2018;34:476-480. 
 • Panumaporn J, Hongsanguansri S, Atsariyasing W, Kiatrungrit K. Bystanders’ behaviours and associated factors in cyberbullying. Gen Psychiatr 2020;33:e100187. 
 • Wanarome K, Hongsanguansri S, Kiatrungrit K, Thongpan M, Atsariyasing W. The Development of a Thai Adolescent Stress Test (TAST). J Psychiatr Assoc Thailand 2023;68:36-49. 
 • Boonmun W, Rutja Phuphaibul, Sirichai Hongsanguansri, Apawan Nookong, Natkamol Chansatitporn. A Program for Parents’ Screen Time Reduction for Preschool Children: A Quasi-experimental Study. PRIJNR 2023;27(2):368-80. 
 • Carriker N, Hongsanguansri S, Pavasuthipaisit C, Kiatrungrit K. Association between Body Image Focused Social Media Usage (BSMU), Resilience, Attachment and Eating-related Problems among High School Students in Bangkok. Siriraj Med J 2023;75:413-426. 
 • Sojindamanee N, Hongsanguansri S, Hataiyusuk S. Examining factors that drive health-related students to seek help for psychological challenges. Int J Med Educ 2023:14:88-99. 

วัน

เวลา

ศุกร์

17.00 – 19.00

รศ.นพ.ศิริไชย หงษ์สงวนศรี