ฌานิน สินศุข

จิตวิทยาคลินิก

ประวัติการศึกษา

 • 2564  วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาพัฒนาการมนุษย์ สถาบันแห่งชาติเพื่อพัฒนาการเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดล 
 • 2549 วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาจิตวิทยา (จิตวิทยาคลินิก) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การบำบัดรักษาพิเศษ

 • โรคซึมเศร้า
 • ภาวะการปรับตัวผิดปกติ
 • โรควิตกกังวล
 • ความพึงพอใจในตนเองต่ำ
 • โรคเครียด
 • การรักษาความผิดปกติของการใช้สารเสพติด
 • การติดการพนัน
 • ปัญหาผู้สูงอายุ

การตรวจประเมินพิเศษ

 • การประเมินทางจิตวิทยา
 • การประเมินทางประสาทจิตวิทยา
 • จิตบำบัด
  • การบำบัดด้วยความคิดและพฤติกรรม
  • การสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจ 

วัน

เวลา

วันพุธ

18.00 – 20.00

วันพฤหัสบดี

18.00 – 20.00

วันเสาร์ สัปดาห์ที่ 1,3

10:00 – 17:00

ฌานิน สินศุข