รศ.นพ.มนัท สูงประสิทธิ์

จิตเวชเด็กและวัยรุ่น

ประวัติการศึกษา

 • 2550 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น สถาบันจิตเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยคิงส์คอลเลจ สหราชอาณาจักร
 • 2547 วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
 • 2545 วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 2540 วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 2535 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

การบำบัดรักษาพิเศษ

 • โรคการเรียนรู้บกพร่อง
 • โรคสมาธิสั้น
 • ปัญหาพัฒนาการล่าช้าในเด็ก
 • ความบกพร่องทางพฤติกรรมและอารมณ์
 • ความบกพร่องทางสติปัญญา
 • ปัญหาครอบครัว

งานวิจัย, งานตีพิมพ์

 • มนัส สูงประสิทธิ์ โรคบกพร่องด้านการเรียน. ใน: มาโนช หล่อตระกูล, ปราโมทย์ สุคนิชย์, บรรณาธิการ. จิตเวชศาสตร์รามาธิบดี ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี; 2556. หน้า 472-8.
 • มนัส สูงประสิทธิ์. ปัญหาการเรียน. ใน: วิโรจน์ อารีย์กุล, ศิริไชย หงษ์สงวนศรี,สุริยเดว ทรีปาตี, บุญยิ่ง มานะบริบูรณ์, รสวันต์  อารีมิตร, จิราภรณ์ ประเสริฐวิทย์, สุภิญญา อินอิว, บรรณธิการ. Practical Points in Adolescent Health Care. 2555. หน้า 289-96.
 • มนัส สูงประสิทธิ์, เพียงใจ ทองพวง. ระดับเชาวน์ปัญญาในผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่นที่มีความบกพร่องในการอ่าน. วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย 2557; 59(2): 87-96
 • พรรณภา กองทอง, มนัท สูงประสิทธิ์. คุณภาพชีวิตของผู้ปกครองที่มีบุตรซึ่งมีความบกพร่องของทักษะในการเรียน. รามาธิบดีเวชสาร 2555; 35: 272 – 82.
 • วรวรรณ จงสง่าวิทยาเลิศ, มนัท สูงประสิทธิ์. ปัญหาการปัสสาวะรดในผู้ป่วย โรคสมาธิสั้นและการเกิดปัญหาพฤติกรรม รามาธิบดีเวชสาร 2554; 34: 215 -23.
 • มนัส สูงประสิทธิ์, -ขวัญเรือน วิสุทธิศิริ. ความชุกของภาวะการอ่านผิดปกติในเยาวชนสถานพินิจบ้านเมตตา. วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย 2549; 51(3): 229-37

วัน

เวลา

พฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 1 และ 4

17.00 – 20.00

รศ.นพ.มนัท สูงประสิทธิ์