พญ.อรรัตน์ เชาว์กุลจรัสศิริ

จิตเวชเด็กและวัยรุ่น

ประวัติการศึกษา

 • 2563 ปริญญาโทสาขาสาธารณสุขศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2 ขั้นสูง) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย  คอลเลจดับลิน สาธารณรัฐไอร์แลนด์ (ทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ)
 • 2559 วุฒิบัตรสาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 2554 ปริญญาตรีแพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

การบำบัดรักษาพิเศษ

 • โรคสมาธิสั้น
 • ปัญหาพัฒนาการล่าช้าในเด็ก
 • ความบกพร่องทางพฤติกรรมและอารมณ์ในเด็ก
 • ความบกพร่องทางสติปัญญา
 • ปัญหาครอบครัว

งานวิจัย/งานตีพิมพ์

 • 2565 อรรัตน์ เชาว์กุลจรัสศิริ. ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความรู้เรื่องโรคออทิซึมสเปกตรัมกับทัศนคติเชิงบวก. ต่อผู้ป่วยออทิซึมเสปกตรัมในประชาชนไทยทั่วไป. วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย 2565; 67(2): 223-231.
 • 2562 Choukuljaratsiri O. The first internet survey of knowledge, attitudes towards Autism in Thai general population. Poster session presented at: American Psychiatric Association 172nd annual meeting; 2019 May 18-22; San Francisco, US.
 • 2560 อรรัตน์ เชาว์กุลจรัสศิริ, ฐิตวี แก้วพรสวรรค์. การพัฒนาเครื่องมือคัดกรองภาวะซึมเศร้าในเด็กฉบับภาษาไทยโดยระบบคอมพิวเตอร์. วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย 2558; 60(4): 265-274.

รางวัล/เกียรติยศ

 • 2560 รางวัลนักวิจัยดีเด่นรุ่นเยาว์(สาขาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น) จากการประชุมวิชาการประจำปีจิตเวชศาสตร์ไทย ครั้งที่ 45
 • 2560 รางวัล Michael Hong award (Young Psychiatrist award) จากงานประชุม The 9th Congress of The Asian Society for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions (ASCAPAP)

วัน

เวลา

พุธ

8.00 – 20.00

พญ.อรรัตน์ เชาว์กุลจรัสศิริ