ฟะรีดะฮ์ นิลพานิช

จิตวิทยาคลินิก

ประวัติการศึกษา

 • 2566 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพจิต แขนงจิตบำบัดความคิดและพฤติกรรม ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2565 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาคลินิก) ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
 • 2560 Bachelor of Human Science (Psychology) (Honours) International Islamic University Malaysia

การบำบัดรักษาพิเศษ

 • โรควิตกกังวล
 • โรคซึมเศร้า
 • ภาวะการปรับตัวผิดปกติ
 • โรคสมาธิสั้น
 • โรคย้ำคิดย้ำทำ
 • การจัดการอารมณ์และความเครียด
 • ปัญหาสัมพันธภาพ
 • การฝึกทักษะทางสังคม
 • ทักษะการสื่อสารและเลี้ยงดูเด็กและวัยรุ่น
 • การปรับพฤติกรรม
 • ทักษะการแก้ไขปัญหา

วัน

เวลา

วันอาทิตย์

09.00 – 15.00

sample doctor picture