พญ.ณัฏฐพัชร์ ลำเลียงพล

จิตแพทย์ผู้ใหญ่

ประวัติการศึกษา

 • 2555 หลักสูตรครอบครัวบำบัดตามแนวซาเทียร์
 • 2550 วุฒิบัตรจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 2547 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

การบำบัดรักษาพิเศษ

 • จิตบำบัดรายบุคคล
 • ครอบครัวบำบัด
 • ความผิดปกติทางอารมณ์
 • โรควิตกกังวล
 • โรคย้ำคิดย้ำทำ
 • โรคจิตเภท
 • ภาวะสมองเสื่อม

งานวิจัย/งานตีพิมพ์

 • 2558 ภาวะซึมเศร้าวิตกกังวลและคุณภาพชีวิตในผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม. ชื่อวารสาร, วารสารสุขภาพจิตแห่ง ประเทศไทย 23, 2 (พ.ค.2558) 112-124

วัน

เวลา

จันทร์

08.00 - 17.00

อังคาร

08.00 - 17.00

พุธ

08.00 - 17.00

พฤหัสบดี

14.00 - 20.00

อาทิตย์

08.00 - 20.00