พญ.ปัทมาพร ทองสุขดี

จิตเวชเด็กและวัยรุ่น

ประวัติการศึกษา

 • 2566 ปริญญาโทจิตเวชและจิตวิทยาองค์กร คิงส์คอลเลจ ลอนดอน สหราชอาณาจักร
 • 2563 วุฒิบัตรจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 2557 แพทยศาสตรบัณทิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เกียรตินิยมอันดับสอง)

การบำบัดรักษาพิเศษ   

 • กลุ่มโรคทางพัฒนาการ
  • โรคสมาธิสั้น
  • ภาวะออทิสติก
  • ภาวะสติปัญญาบกพร่อง
  • ภาวการณ์เรียนรู้เฉพาะด้านบกพร่อง
  • กลุ่มอาการ Tics
 • กลุ่มปัญหาทางอารมณ์และพฤติกรรมในเด็กและวัยรุ่น
  • ภาวะอารมณ์ซึมเศร้า วิตกกังวลและอารมณ์ฉุนเฉียวในเด็กและวัยรุ่น
  • ภาวการณ์ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงกับเหตุการณ์ต่างๆ ได้ยากลำบาก
  • ภาวะการกินผิดปกติ
  • ภาวะกลัวการเข้าสังคม
  • ปัญหาเรื่องการถูกกลั่นแกล้ง
  • ภาวะติดเกมส์
  • ปัญหาเรื่องสายสัมพันธ์ในครอบครัว และความเลี้ยงดูบุตรในวัยเด็กและวัยรุ่น
  • ปัญหาเรื่องการถูกทำร้ายร่างกายล่วงละเมิดทางเพศ และการถูกเพิกเฉย
 • ปัญหาสุขภาพจิตใจในผู้ใหญ่
  • ภาวะโรคซึมเศร้าและอารมณ์สองขั้ว
  • ภาวะจิตเภท หูแว่ว หรือเห็นภาพหลอน
  • ภาวะวิตกกังวล ย้ำคิด ย้ำทำ  
  • ภาวะ PTSD
  • ภาวะการใช้สารเสพติด
  • ปัญหาเรื่องบุคลิกภาพ

งานวิจัย/งานตีพิมพ์

 • 2567 Enneagram Personality Awareness and Work-Related Well-being Outcomes among Medical Practitioner: A Mixed-Methods Systematic Review
 • 2562 ความสัมพันธ์ระหว่างโรคเบาหวานในขณะตั้งครรภ์ของมารดาและโรคสมาธิสั้นในบุตร

วัน

เวลา

อาทิตย์ สัปดาห์ที่ 1,2,4

10.00-17:00