คุณพยงค์ศรี ขันธิกุล

นักจิตบำบัด

ประวัติการศึกษา

 • 2540 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาสุขภาพจิต (วท.ม.) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2536 พยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การบำบัดรักษาพิเศษ

 • โรควิตกกังวล
 • โรคซึมเศร้า
 • ภาวะการปรับตัวผิดปกติ
 • โรคสมาธิสั้น
 • โรคย้ำคิดย้ำทำ
 • การจัดการอารมณ์และความเครียด
 • ปัญหาสัมพันธภาพ
 • การฝึกทักษะทางสังคม
 • ทักษะการสื่อสารและเลี้ยงดูเด็กและวัยรุ่น
 • การปรับพฤติกรรม
 • ทักษะการแก้ไขปัญหา

การตรวจประเมินพิเศษ

 • การบำบัดบาดแผลทางใจด้วยวิธี EMDR
 • การทำจิตบำบัด Satir Model
 • ศิลปะบำบัด
 • การปฐมพยาบาลทางใจ

วัน

เวลา

จันทร์

09.00 – 18.00

อังคาร

09.00 – 18.00

อาทิตย์

09.00 – 18.00