เทพสุดา ฟูเมืองปาน

จิตวิทยาคลินิก

ประวัติการศึกษา

 • 2563 ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชานิติจิตวิทยา, The Chicago School of Professional Psychology, Washington D.C. Campus, สหรัฐอเมริกา
 • 2549 วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาจิตวิทยา (จิตวิทยาคลินิก) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การบำบัดรักษาพิเศษ

 • ปัญหาการจัดการอารมณ์โกรธ
 • ปัญหาด้านพฤติกรรม
 • ทักษะการเผชิญกับความเครียด
 • การรักษาความผิดปกติจากการใช้สารเสพติด
 • การจัดการทางอารมณ์
 • โรคซึมเศร้า
 • ความพึงพอใจในตนเองต่ำ
 • โรคเครียด
 • การอบรมเลี้ยงดในครอบครัว

การตรวจประเมินพิเศษ

 • การให้คำปรึกษารายบุคคล/จิตบำบัด (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
  • การบำบัดด้วยความคิดและพฤติกรรม
  • การให้คำปรึกษาแบบ Solution Focused Brief Therapy (SFBT)
  • การสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจ 
  • สติบำบัด

วัน

เวลา

พุธ

18.00 – 20.00

พฤหัสบดี

18.00 – 20.00