ฐิติมา พัฒนโพธิกุล

จิตวิทยาคลินิก

ประวัติการศึกษา :

 • 2555 วิทยาศาสตรบัณทิต สาขาจิตวิทยา (จิตวิทยาคลินิก) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1)
 • 2547 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

การบำบัดรักษาพิเศษ :

 • โรควิตกกังวล
 • โรคซึมเศร้า
 • ภาวะการปรับตัวผิดปกติ
 • โรคสมาธิสั้น
 • โรคย้ำคิดย้ำทำ
 • การจัดการอารมณ์และความเครียด
 • ปัญหาสัมพันธภาพ
 • การฝึกทักษะทางสังคม
 • ทักษะการสื่อสารและเลี้ยงดูเด็กและวัยรุ่น
 • การปรับพฤติกรรม
 • ทักษะการแก้ไขปัญหา

วัน

เวลา

วันอังคาร

08.00 – 19.00

วันพุธ

08.00 – 17.00

วันพฤหัสบดี

08.00 – 15.00

วันศุกร์

08.00 – 15.00

วันเสาร์

08.00 – 19.00

ฐิติมา พัฒนโพธิกุล