สิ่งเสพติด เลิกขาดได้ รักษาได้ด้วยจิตบำบัด

Share

การติดยาเสพติดถือเป็นปัญหาด้านจิตเวช องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้จัดให้โรคติดยาเสพติด (Substance Use Disorder) เป็นกลุ่มของโรคทางจิตเวชที่เกิดจากการใช้สารเสพติดอย่างผิดปกติ ส่งผลเสียต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต

โดยผู้ป่วยจะมีลักษณะอาการที่สำคัญ ได้แก่ ใช้สารเสพติดอย่างต่อเนื่องหรือซ้ำๆ โดยไม่คำนึงถึงผลเสียต่อตนเองและผู้อื่น, ไม่สามารถควบคุมการใช้สารเสพติดได้, ต้องการสารเสพติดมากขึ้นเรื่อย ๆ, เกิดอาการถอนยาเมื่อหยุดใช้สารเสพติด

การติดยาเสพติด เป็นโรคที่รักษาให้หายได้ แต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ป่วยและครอบครัว ผู้ป่วยจะต้องมีความตั้งใจที่จะเลิกใช้สารเสพติด และครอบครัวจะต้องให้การสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ป่วยในการรักษา โดยการรักษาโรคติดยาเสพติดมีหลายวิธี เช่น

การรักษาโรคติดยาเสพติดต้องใช้เวลาและความพยายามจากผู้ป่วยและครอบครัว ผู้ป่วยจะต้องมีความตั้งใจที่จะเลิกใช้สารเสพติดและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด ครอบครัวจะต้องให้การสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ป่วยในทุกๆ ด้าน จากการศึกษาพบว่า ผู้ป่วยโรคติดยาเสพติดที่ผ่านการบำบัดรักษาอย่างถูกต้อง มีอัตราการเลิกใช้สารเสพติดได้สำเร็จประมาณ 60-70%

หากพบว่าคนรอบข้างมีอาการของโรคติดยาเสพติด ควรรีบเข้ารับการบำบัดรักษา เพราะการรักษาโรคติดยาเสพติดจะช่วยให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุขได้

สามารถนัดหมายล่วงหน้าได้ที่

02-589-1889
Line :  @bmhh
Location & Google Map : ติวานนท์ 39
Website : bangkokmentalhealthhospital.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

กุมภาพันธ์ 22, 2024
การเรียนรู้บกพร่อง รักษาได้ ถ้าเข้าใจ

หนึ่งในปัญหาที่ผู้ปกครองที่มีลูกอยู่ในวัยเรียนมักพบบ่อย คือ ลูกเรียนไม่ทันเพื่อน ผลการเรียนของลูกไม่ดี หรือมีการสอบตกในบางวิชา สถานการณ์เหล่านี้อาจบ่งบอกถึงความเสี่ยงของการเป็นโรค Learning Disorder

กุมภาพันธ์ 19, 2024
รับมือปัญหาเรื่องเพื่อนในวัยรุ่น

​ปฏิเสธไม่ได้ว่า ในช่วงชีวิตวัยรุ่นหลายคนมักใช้เวลาอยู่กับ“เพื่อน”เป็นส่วนใหญ่ และเพื่อนก็มักจะมีบทบาทสำคัญต่อพัฒนาการทางจิตใจของวัยรุ่น

กุมภาพันธ์ 16, 2024
3 กลุ่มอาการโรคจิตเภท

โรคจิตเภท (Schizophrenia) เป็นภาวะทางจิตเวชที่ส่งผลต่อความคิด การรับรู้ อารมณ์ และพฤติกรรม โดยผู้ป่วยโรคจิตเภทมักมีอาการหลงผิด

บทความเพิ่มเติม